ساعات کار : همه روزه - 19:00-7:00
  تماس : 02165555770-02165565770

بخش میکروب شناسی

تنوع زیستی موجود در میکروارگانیسم ‌ها-موجوداتی که مستقیماً با چشم غیر مسلح دیده ‌نمی شوند- در هیچ قسمت دیگر از زیست شناسی دیده ‌نمی‌شود. بررسی موشکافانه میکروارگانیسم ‌ها از لحاظ شکل و عملکرد، ویژگی ‌های بیوشیمیایی یا مکانیسم ژنتیکی، ما را به مرزهای دانش زیست شناسی رسانده است. بنابر این نیاز به نوآوری -که آزمونی است برای تعیین کیفیت یک فرضیه علمی- بطور کامل در میکروب شناسی پاسخ داده می‌شود. یک فرضیه مفید باید اساسی برای تعمیم دهی قوانین ایجاد کند و تنوع میکروبها، میدانی برای این مبارزه دائمی به شمار می‌رود.

پیش‌بینی پدیده ‌ها، که نتیجه عملی دانش است، حاصل ترکیبی از تکنیک و فرضیه است. بیوشیمی، بیولوژی مولکولی و ژنتیک ابزارهای مورد نیاز برای تحلیل میکروارگانیسم ‌ها را فراهم می‌آورند. میکروب شناسی نیز به نو به خود، افق این علوم را گسترش می‌دهد. یک بیولوژیست چنین مبادله ‌ای را به عنوان تشریک مساعی می‌نامند، یعنی هر جزء به تمام قسمتهای دیگر سود می‌رساند و گلسنگ ‌ها مثالی از تشریک مساعی میکروبی هستند. گلسنگ ترکیبی از یک قارچ و یک ارگانیسم نورگرا (فتوتروپ) است ه می‌تواند یک جلبک (که یوکاریوت است) و یا یک سیانوباکتری (که پروکاریوت است) باشد. عضو نورگرا، تولید کننده اصلی است در حالی که قارچ تکیه گاه و سرپناهی برای این عضو فراهم می‌کند.

در بیولوژی، به این حالت، همزیستی اطلاق می‌شود که به معنای ارتباط مداوم ارگانیسم ‌های مختلف می‌باشد. در صورتی که در این مبادله، یک طرف عمدتاً سود ببرد، این ارتباط به عنوان رابطه انگلی شناخته می‌شود که در آن، یک میزبان نیاز انگل را بر طرف می‌کند. برای جدا سازی و تعیین ویژگی ‌های یک انگل-مثلا یک باکتری بیماریزا یا ویروس- غالباً باید بتوان شرایطی مشابه سلول میزبان را در آزمایشگاه جهت رشد انگل فراهم نمود. این امر گاهی یک مشکل عمده برای محقق به شمار می‌رود.

آزمایشگاه-آریا
بخش هورمون شناسی

این بخش (بخش هورمون شناسی) نیز یکی از مهمترین بخش های آزمایشگاه می باشد که با استفاده از تجهیزات مدرن و کیت های معتبر، طیف وسیعی از هورمون ها و شاخص های سرطان با روش بسیار دقیق مورد...

Call Now Button