آلرژی

آلرژی واکنش بدن شما به ماده ای به نام آلرژن است که آن را به عنوان مضر می بیندو ممکن است باعث واکنش سیستم ایمنی شما شود.

تماس سریع