تشخیص آلرژی

تست پوستی آلرژی ممکن است برای شناسایی آلرژن هایی که باعث علائم آلرژی شما می شوند استفاده شود. این آزمایش با خار کردن پوست با عصاره یک آلرژن و سپس بررسی واکنش پوست انجام می شود.

تماس سریع