021-65555770-65565770
شهر اندیشه، فاز سه، بلوار آزادی، مجتمع پزشکی آپادانا

پزشک

دکتر فاتحی و مختصری از بخش ها

تماس سریع